Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.

Algemeen

 1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.
 3. Voor zover zulks toepasselijk is, met in deze verkoopvoorwaarden, onder het gebezigde begrip gereedschappen, ook worden verstaan geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren, alsmede hiermee samenhangende goederen, in de ruimste zin des woords.

Artikel 2.

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een koopovereenkomst komt eerst tot stand doordat een verkoper een bestelling schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.
 3. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen zouden hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de gereedschappen.
 4. Door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn toestemmingen niet gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden.

Artikel 3.

Reclames

 1. Reclames op geleverde gebruikte gereedschappen en/of andere goederen zijn niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is de verkoper niet aansprakelijk voor manco's, abusievelijk geleverde goederen en gebreken die meer dan 14 dagen na ontvangst van de goederen door de koper, worden gemeld.
 3. Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op eerder geleverde goederen en evenmin op alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde koopovereenkomst.
 4. Ingeval van tijdige en terechte reclamering zal verkoper te zijner keuze de gebreken aan het geleverde kunnen herstellen danwel het geleverde kunnen vervangen. Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen hieraan te voldoen onder normale werkomstandigheden.
 5. Geen aanspraak of vervanging of herstel kan worden gemaakt indien de goederen door de koper niet overeenkomstig de voorschriften van verkoper zijn gemonteerd of ingebruik gesteld.
 6. Gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud of agressieve omgeving vallen buiten de garantie.
 7. In geval van veranderingen en reparaties zonder de schriftelijke toestemming van verkoper door koper of derden verricht alsmede bij gebruik van andere dan de door verkoper geleverde onderdelen, vervalt elke aanspraak op garantie.

Artikel 4.

Keuring

 1. Indien overeengekomen is, dat de koper de goederen aan de fabriek, respectievelijk aan het magazijn van de verkoper zal keuren of doen keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, worden de goederen geacht definitief door de koper te zijn aanvaard.
 2. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5.

Montage, inwerkingstelling, aansprakelijkheid en risico

 1. In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend.
 2. Heeft de verkoper zich in afwijking van het voorgaande lid tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde gereedschappen verplicht, dan aanvaardt hij niettemin slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die gereedschappen, indien montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding en dergelijke voor de monteur zijn voor rekening van de koper. Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.
 3. Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, niet regelmatig met de montage van de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.
 4. De verkoper zal, behoudens zijn verantwoordelijkheden elders in deze voorwaarden omschreven, nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging, - vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook.
 5. Verkoper is overigens ook in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke wordt veroorzaakt aan of door, respectievelijk door de werking of niet-werking van het door hem geleverde of bewerkte goed, of door terzake in zijn dienst zijnd personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen welke of wie ook, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 6

Veranderingen

Wijzigingen of annulering ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemmingen van de verkoper. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade en kosten voortvloeiend uit de wijziging of annulering aan de verkoper te vergoeden.

Artikel 7

Leveringsvoorwaarden

 1. Alle goederen, ook die, welke franco verkocht zijn, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.
 2. De verkoper heeft het recht goederen, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
 3. De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door de koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen. De verkoper is niet verantwoordelijk, indien, door welke oorzaak dan ook, het door hem gekozen vervoer uitvalt.
 4. Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de koper.
 5. Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
 6. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de koper.
 

Artikel 8

Leveringstermijnen

 1. Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de termijnen van levering zoveel mogelijk na te komen, is de verkoper nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding.
 2. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit de verkoper tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.

Artikel 9

Overmacht

Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de verkoper de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

Artikel 10

Prijs

 1. De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen verhoogd wordt, heeft de verkoper het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen.
 2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen gekocht heeft.

Artikel 11

Betalingsvoorwaarden

 1. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op de schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoege van de verkoper zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet betaling geschieden contant zonder korting of schuldvergelijking bij levering der goederen, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan geleverd wordt.
 3. Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op de schorten.
 4. Het verkochte blijft eigendom van de verkoper, totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit of naar aanleiding van de koopovereenkomst heeft voldaan. Voordien staat het de koper derhalve niet vrij het verkochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of daarover op enige andere wijze te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
 5. Van de dag dat betaling had moeten plaatsvinden, moet de koper als rente over het door hem verschuldigd bedrag betalen een percentage van 1,5% per maand.
 6. Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan één maand is overschreden, is de verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten te berekenen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen. In dit geval komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatsten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag, ten laste van de koper.

Artikel 12

Wanprestatie van de koper

 1. Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft de verkoper het recht om de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en om de geleverde, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
 2. Bij niet nakoming van zijner verplichtingen is de koper in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling vereist is.
 3. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 13 Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Diamantboorshop.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens zijn enkel voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »